บริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องแฟกซ์

Posted 2022-06-14

บริจาคแก่โรงเรียน สารภีพิทยาคม


บริจาคคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง เครื่อง fax 3 เครื่อง แก่โรงเรียน สารภีพิทยาคม

Back To home