THAIFEX-World of Food Asia 2015

เข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่เขียน - 2015-05-24

SME EXPO SPRING UP THAILAND 2016

SME EXPO SPRING UP THAILAND 2016

วันที่เขียน - 2016-09-11

เยี่ยมไร่งา 2558

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูก

วันที่เขียน - 2016-05-29

เยี่ยมไร่งา 2559

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกงา

วันที่เขียน - 2016-07-29

งานแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรและเจรจาธุรกิจ

วันที่เขียน - 2017-09-07

THAIFEX-World of Food Asia 2016

แสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

วันที่เขียน - 2016-05-31

งานแสดงสินค้า PRO PAK ASIA 2015

เข้าชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่เขียน - 2016-06-20

เยี่ยมไร่งา 2557

เยี่ยมไร่งา 2557

วันที่เขียน - 2014-08-23

แปลงงาเพาะปลูกศึกษาต้นงาในโรงงาน

เพาะปลูกศึกษาต้นงาในโรงงาน

วันที่เขียน - 2015-06-01