เยี่ยมไร่งา 2558

Posted 2016-05-29

ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูก


บริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูก

Back To home